Brief mgr. Herman Woorts over DvhJ 2022

Om de Dag van het Jodendom 2022 te introduceren heeft mgr. Woorts, bisschop-referent voor de relatie met het Jodendom, een brief geschreven. Hij schrijft o.a.:

De maand januari biedt .. unieke kansen om de geestelijke familiebanden tussen joden
en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen. Ontmoetingen van joden
en christenen zijn vaak verrijkend en kunnen levenslange vriendschappen met zich mee
brengen. Dit is des te actueler omdat in onze Nederlandse samenleving alsook daarbuiten,
antisemitische ideeën en daden weer meer en meer volop en zonder gêne geuit worden.
Veel van dit anti-Joodse gedachtegoed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum
II uitdrukkelijk en bij herhaling veroordeeld heeft. Als priesters, diakens, pastoraal
werk(st)ers en catecheten kunnen we daar met onze gelovigen een tegenwicht aan bieden
door positieve belangstelling voor het Jodendom – zowel in de Bijbelse als hedendaagse tijd
– en de joods-christelijke relatie. Hiermee leren wij ook onze Heer Jezus Christus en Zijn
evangelie, Maria, de apostelen, de profeten, ja heel de H. Schrift beter verstaan.

Lees de gehele brief van Mgr. Woorts