Impulsdag in Tilburg Van Saulus tot Paulus

De kerkelijke kalender in Nederland kent sinds afgelopen jaar een nieuw evenement: de Dag van het Jodendom. Het is de bedoeling dat deze datum – 17 januari – een vaste plek in de jaaragenda’s van parochies en religieuze instituten gaat krijgen. Om bij de lokale invulling van de Dag van het Jodendom 2009 te helpen, wordt op vrijdag 26 september in de Liberaal-Joodse synagoge van Tilburg een impulsdag gehouden.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Deze impulsdag is een initiatief van de Bisschoppenconferentie en wordt door de Katholieke Raad voor Israël (KRI) en het bisdom Den Bosch uitgevoerd. Geïnteresseerden uit het hele land zijn welkom. De organisatoren denken daarbij vooral aan leden van pastorale teams, werkgroepen catechese en leiders van plaatselijke bijbelgroepen. Tijdens de impulsdag wordt vooruitgekeken naar het thema van de Dag van het Jodendom 2009 en worden handreikingen gegeven om daar op het lokale niveau mee aan de slag te gaan.

Paulusjaar

Het thema van de eerstvolgende Dag van het Jodendom luidt: ‘Hoe gaan joden en katholieken om met de Schrift?’. Het thema raakt daarmee niet alleen aan belangrijke kernwaarden uit het jodendom en het christendom, maar sluit ook naadloos aan bij het Paulusjaar dat dit jaar in de katholieke Kerk wordt gevierd.

Tijdens de impulsdag zal er daarom ook veel aandacht zijn voor Paulus. Zo begint de dag met een inleiding door Bart Koet over ‘Het grote gebod bij Paulus’. Koet is docent exegese aan de Faculteit Katholieke Theologie en lid van de begeleidingscommissie Jodendom van de Bisschoppenconferentie. Daarna spreekt KRI-voorzitter Jaap van der Meij over ‘Rechtvaardiging van het geloof’ naar aanleiding van de Galatenbrief van Paulus.

Lokaal ingevuld

Het middagprogramma is gereserveerd voor workshops over hoe parochies invulling kunnen geven aan de Dag van het Jodendom, welke liturgie- en preeksuggesties daarbij passen, welke joodse organisaties er in Nederland zijn en hoe parochies daarmee in contact kunnen komen, alsmede enkele workshops over de persoon van Paulus. Aan het einde van de dag zal iemand van de Joodse gemeenschap iets vertellen over de zeer bijzondere locatie waar deze dag wordt gehouden. De Liberale Joodse gemeente Brabant heeft namelijk zijn synagoge in Tilburg voor ons beschikbaar gesteld.

De dag is nadrukkelijk bedoeld om de Dag van het Jodendom meer bekendheid te geven bij parochies en lokale kerkelijke groepen. De eerste Dag van het Jodendom werd dit jaar op 17 januari gehouden met een bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge in Amsterdam. Komend jaar is het de bedoeling dat de dag vooral lokaal ingevuld wordt.

De datum 17 januari als Dag van het Jodendom is overigens niet toevallig gekozen: het is namelijk de dag vóór het begin van de internationale Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Met de keuze voor die datum willen de bisschoppen uitdrukken niet alleen een goede relatie met de diverse christelijke kerken te willen onderhouden, maar ook veel waarde te hechten aan een goede band met het jodendom, waaruit het christendom is voortgekomen.

Programma van 26 september:

11.00: Ontvangst en welkomstwoord
11.15: Inleiding door Bart Koet: Het grote gebod bij Paulus
11.45: Inleiding door Jaap vd Meij: Rechtvaardiging door het geloof
12.15: Samenvatting / stellingen / vragen van publiek / uitleg van het middagprogramma.
12.30: Lunch (Koosjer)
13.30: Workshop (2 rondes) .

De zeven workshops waaruit u kunt kiezen:
1) Dag van het Jodendom (Roman Gruijters);
2) Preek- / liturgiesuggestie;
3) Pastorale consequenties van het Midden-Oosten-conflict (Tineke de Lange);
5) Paulus eindelijk begrepen (Joop Smit);
6) Het grote gebod bij Paulus (Bart Koet);
7) Hoe christelijk is de Joodse Paulus ?(Jaap v.d. Meij)

14.30: Wisseling / 2 e ronde workshops
15. 35: Afsluiting /presentatie over de synagoge

Waar vindt de Impulsdag plaats?

De Liberale Joodse gemeente Brabant heeft hun synagoge in Tilburg voor ons beschikbaar gesteld. Dit is natuurlijk een zeer toepasselijke en sfeervolle locatie.

Het adres is Willem II straat 20, 5038 BG Tilburg (vlakbij het station)

Aanmelden voor de impulsdag kan via deze sites of door te schrijven / mailen: Katholieke Raad voor Israël, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht / R.A.GRUIJTERS@RKK.NL.